Allmänt

Du som säljer dina produkter via Petmade godkänner dessa villkor när du registrerar ett användarkonto hos oss. Petmade kan komma att ändra dessa villkor och aviserar då det genom att publicera de nya villkoren på hemsidan och/eller genom mailutskick. Nya villkor börjar i sådant fall gälla från dess att de publiceras på hemsidan eller kommer dig tillhanda. För händelser som inte regleras i dessa villkor, hänvisas i första hand till lag (1991:351) om handelsagentur.

AW Petmade (Petmade) erbjuder tjänsten att förmedla, marknadsföra och administrera betalning för produkter som säljs av innehavare (här kallat säljare) till butiksprofil på Petmades handelsplats petmade.se. Avtal om denna tjänst ingås mellan säljare och AW Petmade. För att ingå avtal med AW Petmade måste du vara 18 år eller ha målsmans godkännande. Avtal om köp ingås mellan kunder (köpare) på handelsplatsen och säljare, med Petmade som förmedlande agent.

 

Priser för tjänsten

Att skapa ett konto på Petmade kostar för närvarande 0 kr i uppläggningsavgift. Därefter tar Petmade ut en avgift om 15 % av försäljningpriset (exkl. frakt, inkl. moms) på de produkter du säljer. I denna kostnad ingår din butiksprofil, möjlighet att lägga upp valfritt antal produkter i Petmades sortiment, marknadsföring av handelsplatsen och produkterna på det sätt som Petmade finner lämpligt, samt administration av betalning för produkterna. Du betalar alltså enbart när du har haft faktisk nytta av tjänsten.

Du kan när som helst kostnadsfritt avsluta ditt konto på Petmade. I samband med detta upphör avtalet mellan Petmade och dig som säljare. Båda parter är dock fortfarande skyldiga att betala eventuella fordringar till varandra som härrör från tjänsten.

 

Betalning

I och med godkännandet av dessa villkor bemyndigas Petmade att ingå avtal om köp samt motta betalning för säljares räkning. Petmade övertar i och med detta ansvar för köparens betalning och hantering av påminnelser etc. kring detta.

Petmade använder sig av Payson som betalningssystem i butiken, för att underlätta för kunderna och erbjuda flera betalningsalternativ. I dagsläget erbjuds kortbetalning, direktbetalning via bank, mobilbetalning samt köp mot faktura. Petmade vidarebefordrar betalningen till säljaren och drar i samband med det av angiven kostnad för tjänsten. Petmade lämnar självklart alltid kvitto i samband med betalning enligt gällande regler.

 

Produkter och produktannonser

Från din profil får du lägga upp valfritt antal produkter för display på petmade.se. Du som säljare ansvarar för att produkten motsvarar beskrivningen och bilden på sidan. Syftet med Petmade är att enbart sälja egentillverkade produkter, du får alltså inte sälja begagnade produkter eller färdiga produkter som du köpt in av tredje part. Produkterna ska vara tillverkade och säljas i enlighet med gällande lagar och regler, tänk på att det också inkluderar upphovsrätt. Produkterna ska vara relevanta till butikens syfte.

Petmade har rätt att utan förvarning redigera texter och bilder för att exempelvis sökmotoroptimera, formatera, förbättra produktannonsens och butikens utseende eller ta bort olämplig information. Petmade har dock inte rätt att ändra på väsentlig information om produkten. Om du upplever att otillbörlig förändring har skett på dina annonser ska du meddela Petmade detta snarast så att vi kan åtgärda felet. Petmade får också flytta produktannonser för att till exempel lägga dem i en lämpligare kategori.

Petmade förbehåller sig rätten att ta bort produkter som inte uppfyller användarvillkoren eller reglerna för produktannonser.

 

Leverans, ångerrätt och reklamation

Fraktkostnad läggs på varje enskild produkt med de belopp säljaren själv anger.

Säljaren ansvarar för att leverera produkten i enlighet med sina angivna villkor. När du lägger upp en produkt på Petmade åtar du dig ansvaret att fullfölja leverans av beskriven produkt vid beställning av denna. I den händelse att du av någon anledning inte kan fullfölja ett köp återbetalas hela köpesumman till kunden.

Tänk på att kundens ångerrätt och reklamationsrätt styrs av lagen om distanshandel och konsumentköplagen om du är näringsidkare. Det innebär bland annat att kunden normalt har 14 dagars ångerrätt på mottagna varor (undantaget personliga produkter, specialtillverkade för kunden). Du som säljare ansvarar för hantering av eventuella returer och reklamationer av dina produkter. Om kunden avbeställer en order p.g.a. leveransförsening eller annat, har du som säljare rätt att göra avdrag på återbetalningen med skälig summa för kostnad eller förlust i samband med avbeställningen (exempelvis fraktkostnad). Detta gäller även i händelse av att köparen inte hämtar ut sitt paket.

Om återbetalning ska ske till kund, meddelar säljaren detta till Petmade som utan onödigt dröjsmål återbetalar meddelad summa till köparen. Petmade återbetalar inga köp utan bekräftelse från berörd säljare. Om återbetalning sker efter det att betalning för produkten har överförts från Petmade till säljaren, debiteras denna summa på senare överföring eller faktureras separat. Vid återbetalning eller hävning av köp tas ingen försäljningsprovision ut av Petmade.

 

Ansvar

Varje kontoinnehavare på Petmade ansvarar själv för aktiviteter på kontot samt för att skydda sin kontoinformation. Varje användare av tjänsten får endast ha ett konto. Säljaren förbinder sig att lämna sanningsenliga uppgifter om sig själv, sin verksamhet och sina produkter i all kontakt med Petmade och dess kunder. Båda parter ska delge nödvändig information till den andra parten för att tjänsten och avtalsförhållandet ska fungera.

Petmade förbinder sig att tillhandahålla information om beställningar samt redovisa mottagen betalning enlig 5-6 § i lag om handelsagentur. Säljaren förbinder sig att lämna nödvändig information om sin verksamhet och sina produkter enligt 7 § i lagen om handelsagentur.

Petmade förbehåller sig rätten att avsluta konto för säljare som går emot våra villkor, bryter mot gällande lagar och regler eller använder tjänsten på otillbörligt sätt.

Vi reserverar oss för att problem kan uppstå med webbsidan, dess servrar eller på grund av andra omständigheter som Petmade inte kan råda över. I och med godkännandet av dessa villkor håller du Petmade ansvarsfri för eventuella skador som uppkommit i samband med användandet av webbplatsen eller på grund av händelser utanför vår kontroll.

Du som säljare ansvarar för de produkter som läggs upp på din profil och din verksamhet, och ska hålla Petmade skadelös vid tredjemansanspråk från exempelvis konsumenter, andra organisationer eller offentliga organ.

 

Petmades tjänst bygger på samarbete, medskapande och god service. Du som säljare förbinder dig att använda tjänsten i god anda mot både kunder och andra säljare i butiken. Du får inte uppsåtligen sabotera för andra säljare på Petmade genom att exempelvis lämna oförtjänt dåliga omdömen eller offentligt tala illa om dessa. Petmade förbehåller sig rätten att utreda och vid behov avsluta konton för användare som kan anses missbruka tjänsten på ett eller annat sätt. Inga avgifter eller ersättningar återbetalas till säljaren i händelse av att ett konto stängts av till följd av detta.

Säljare får inte hänvisa till eller marknadsföra annan hemsida eller säljplattform från sitt konto på Petmade. Det är inte tillåtet att använda Petmade i syfte att förmedla kontakt till försäljning utanför Petmades butik. Om detta görs, kan Petmade ha rätt till provision för försäljning även utanför handelsplatsen enligt § 9 i lagen om handelsagentur.

I och med skapandet av ditt konto och därmed godkännandet av dessa villkor tillåter du mailutskick från Petmade med information som rör Petmade och ditt konto hos oss.

 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till Petmade hanteras enligt PUL. Petmade kan delge kontaktuppgifter mellan säljare och dennes kund om nödvändigt (för exempelvis returer eller reklamationer, eller produktfrågor), men ska i övrigt inte delge några personuppgifter till tredje part utan godkännande.

De personuppgifter du får ta del av i syfte att kunna behandla beställningar, ska hanteras konfidentiellt, enligt PUL. Det är inte tillåtet att sälja eller vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part, inte heller att använda personuppgifterna för marknadsföring om inte kunden uttryckligen samtyckt till detta.

 

Publicerat material

Petmade har rätt att använda bilder och beskrivningar som läggs upp på petmade.se för marknadsföring av sidan och dess produkter. Du som säljare behåller i övrigt fullständiga rättigheter för dina produkter.

Petmade förbehåller sig rätten att använda säljares varumärken i syfte att marknadsföra detta varumärke samt Petmade. Varumärkets profil, logotyper etc. kan då användas av Petmade i den mån säljaren tillhandahåller dessa. Säljare får använda Petmades varumärke och dess profil, logotyper etc, om syftet är att marknadsföra Petmade och dess produkter. Säljare får inte ändra eller på något sätt förvränga logotyper och annat material som tillhör Petmade. Om säljarens Petmade-konto avslutas, oavsett anledning, upphör också rätten att använda detta material. I sådant fall upphör också Petmades rätt att använda säljarens material på motsvarande sätt.

Allt material som publiceras på webbplatsen inklusive dess design är, om inte annat tydligt anges, skyddat av upphovsrätt och tillhör Petmade och våra säljare. Du får inte använda något av detta material utan tillåtelse från ägaren.

 

Cookies

På handelsplatsen används cookies, små textfiler, för att bland annat spara information så att varukorgen kan hållas uppdaterad. Inga personuppgifter sparas i dessa cookies. Samtycke ges till användandet av cookies när du besöker petmade.se och använder våra tjänster.